இடது கைப் பழக்கம் உள்ளவரா நீங்கள்??இது உங்களுக்குத்தான்!

இந்த உலகில் பெரும்பான்மையான மக்கள் வலது கை பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருப்பதால் அதுதான் நல்லது, இடதுகைப் பழக்கம் தவறானது என்ற கருத்து நிலவுகிறது. உண்மையில் இடது கை பழக்கத்தினால் எந்தப் பாதிப்பும் கிடையாது.


* வலது கை பழக்கம் உள்ள குழந்தையிடம் உள்ள திறனும் வேகமும் அப்படியே இடது கை குழந்தையிடமும் இருக்கத்தான் செய்யும்.

* இந்தப் பழக்கம் மரபுக் காரணங்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கருவில் இருக்கும்போதே இடது கையைப் பயன்படுத்துவது தொடங்கிவிடுகிறது.

இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்களை வம்படியாக வலது கை பழக்கம் உள்ளவர்களாக மாற்ற முயலும்போது, அவர்களின் செயல்திறன், ஆற்றல் குறைந்துவிடும். அதனால் இடது கை பழக்கத்தை குறைபாடாகக் கருதாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளவும் பாராட்டவும் செய்யுங்கள்.