எலுமிச்சம் பழத்தை குங்குமம் தடவி காவு கொடுப்பதின் மகிமை தெரியமா?

எலுமிச்சம் பழத்தை குங்குமம் தடவி காவு கொடுப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள்.


எலுமிச்சம் பழத்தில் தீய சக்திகளை விரட்டும் ஆற்றல் உண்டு என்று நமது நம்பிக்கை அமைந்திருப்பதே இதன் காரணம். எலுமிச்சம்பழம் பழச் சாறினில் சிட்ரிக் அமிலம் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இந்த சிட்ரிக் அமிலத்திற்கு ஆகர்ஷண சக்தி அதாவது ஈர்ப்பு விசை என்பது உண்டு. தன்னிலை மறந்து அருள் வந்து ஆடுபவர்களின் வாயினில் எலுமிச்சம்பழத்தினை திணிப்பதை பார்த்திருப்போம். அவர்களும் அதனை கடித்து அதன் சாறு நாவினில் இறங்கும்போது தன் சுய நினைவிற்கு திரும்புவார்கள்.

குங்குமம் என்பது மஞ்சளோடு சுண்ணாம்புனைச் சேர்த்து தயாரிக்கப்படுவது. இந்த மஞ்சள் என்பது கிருமிநாசினி. அதேபோல வண்டு முதலான விஷப்பூச்சிகள் கடித்துவிட்டால் முதலுதவியாக கடிபட்ட பகுதியில் சுண்ணாம்பினைத் தடவுவார்கள். மஞ்சளுக்கும், சுண்ணாம்பிற்கும் விஷக் கிருமிகளையும், பாக்டீரியாக்களையும் விரட்டும் சக்தி உண்டு.

சிட்ரிக் அமிலம் நிறைந்த எலுமிச்சம்பழத்திற்குள் கிருமிநாசினியாக செயல்படும் எலுமிச்சம் பழத்தில் குங்குமத்தைத் தடவி வீட்டு வாயிற்படியில் வைத்தாலும் அல்லது பிழிந்து சாறினை தரையில் விடுவதாலும் அந்த வீட்டிற்குள் எந்த விதமான கெட்ட சக்தியும் அதாவது விஷக்கிருமிகளும் அண்டுவதில்லை என்று நம்புகிறார்கள். இதுவே எலுமிச்சம்பழத்தில் குங்குமம் தடவி காவு கொடுப்பதன் ரகசியமாகும்