அர்ச்சுனனுக்கு ஏன் பல பெயர்கள்?

மகாபாரதத்தில் முக்கிய பாத்திரமான அர்ச்சுனனுக்கு பல பெயர்கள் உள்ளன. அந்த பெயர்களும் அதன் அர்த்தமும் இதோ உங்களுக்காக:


1. அர்ச்சுனன் - தூய இயல்புடையவர்

2. பாண்டவன் - பாண்டு என்ற அரசனின் மைந்தன்.

3. தனஞ்சயன் - அடைபட்டுக் கிடக்கும் செல்வத்தைச் சேகரிப்பவன்.

4. கபித்வஜன் - குரங்குக் கொடியை உடையவன்.

5. குடாகேசன் - தூக்கத்தை வென்றவன்.

6. பார்த்தான் - பிரிதாவின் மைந்தன்.

7. அனகன் - பாவமற்றவன்

8. பாந்தபன் - எதிரிகளை வாட்டுபவன்.

9. கௌந்தேயன் - குந்தியின் மைந்தன்

10. பாரதன் - பாரதத்தில் உதித்தவன்

11. கிரீடி - கிரீடம் தரித்தவன்

12. குருநந்தனன் - குரு வம்சத்தில் வந்தவன் (தோன்றியவன்)

13. சவ்யசாசி - இரண்டு கைகளாலும் அன்பு தொடுப்பவன்.