இறையருள் பெற்ற மனிதனின் இலட்சணங்கள் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?

கிருஷ்ண பகவானின் கீதோபதேசத்தின்படி இறையருள் பெற்ற மனிதன் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள இலட்சணங்கள் உடையவனாயிருப்பான்.


·         இறைவனிடம் திட நம்பிக்கையுடன் ஈடுபட்டு அச்சமின்றி வாழ்தல்

·         மனதில் இறைவனை அடைய வேண்டும் எனும் தீவிர வைராக்கியத்தைக் கொள்வது

·         தத்துவ விளக்கத்துடன் இறைவனை அறிவதற்கு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் சம நிலையில் இருத்தல்

·         சாத்வீகமான தானம் செய்தல்

·         ஐம்புலன்களையும் சுயகட்டுப்பாட்டில் வைத்திருத்தல்

·         தன் கடமைகளை முறையாக செய்து வருதல்

·         சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருப்பதை சொந்த வாழ்வில் செயல்படுத்துதல்

·         தன் கடமைகளை செய்து வரும் பொழுது ஏற்படும் இன்னல்களை மகிழ்ச்சியுடன் பொறுப்பது

·         உடலாலும், உள்ளத்தாலும், வாக்காலும் எளிமையாக வாழ்தல்

·         உடல், உள்ளம், வாக்குகளால் எந்த உயிருக்கும் சிறிதளவும் துன்பம் தராமல் இருத்தல்

·         கண்டதையும், கேட்டதையும், அறிந்ததையும் உள்ளபடியே இனிய சொற்களால் சொல்லுதல்

·         எவரிடமும், எதனிடமும் குரோதம் கொள்ளாதிருத்தல்

·         எல்லாமே ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் என்ற உணர்வுடன் பழகுதல்

·         உலகியல் ஆசை அபிலாஷைகளை துறப்பது

·         அந்தக் கரணத்தில் விருப்பு வெறுப்புகளால் எழும் கொந்தளிப்புகளை அடக்குதல்

·         கோள் சொல்லாதிருத்தல்

·         எல்லா உயிர்களிடத்தும் இரக்கம், பரிவு கொண்டு பழகுதல்

·         உலகியல் பொருட்களில் பேராசை கொள்ளாதிருத்தல்

·         மென்மையான இதயம் கொண்டிருத்தல்

·         செய்யத்தகாததைச் செய்வதில் வெட்கப்படுதல்

·         சபலப்படுதல், அவசரப்படுதல் இரண்டும் இல்லாதிருத்தல்

·         உடல், வாக்கு இரண்டிலும் செல் வாக்கும், பொலிவும் கொண்டிருத்தல்

·         எந்த சூழ்நிலையிலும் தைரியமும் பொறுமையும் கொண்டிருத்தல்

·         தண்டனை அளிக்கும் திறன் இருந்தாலும் குற்றவாளியின் குற்றத்தை மன்னித்தல்

·         உடலை தூய்மையாக வைத்திருத்தல்

·         பழிவாங்கும் உணர்ச்சி இல்லாதிருத்தல்

·         உயர்வு மனப்பான்மையும் செருக்கும் கொள்ளாதிருத்தல்