உங்கள் முகத்திற்கு ஏற்ப புருவம் எப்படி வடிவமைப்பது தெரியுமா?

பியூட்டி பார்லருக்குப் போய் புருவம் எடுத்துவருவதற்கு முன்பு, முகத்திற்கு ஏற்ப எடுத்தால் அழகாக இருக்கும். அதற்கு முதலில் உங்கள் முகம் எப்படிப்பட்டது என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.


வட்ட முகம்:

வட்டமான முகத்தை நீள்வட்டமாக காட்டும்படி புருவம் அமைய வேண்டும். அதனால் புருவமானது பருமனாக ஆரம்பித்து, அடுத்தடுத்துக் குறுகிக் கொண்டே செல்ல வேண்டும். வெளிப்புற முடிவில் இருக்கும் தேவையற்ற முடிகளை அகற்றினால் அழகாக இருக்கும்.

நீள்வட்ட முகம்:

இவர்கள் புருவம் இலேசாக மேலேற வெளிப்புறம் கொஞ்சமாகவே கீழிறங்க வேண்டும். பார்ப்பதற்கு, தூரத்தில் பறக்கும் பறவை மாதிரி இருக்கும். வெளிப்புறமாக இருக்கும் தேவையற்ற முடியை அகற்றி விடுங்கள். முடியுமிடத்தில் மிகவும் மெலிதாக இருக்கட்டும்.

சதுர முகம்:

சதுர முகத்தை வட்ட முகமாக காட்டும் பணியை புருவங்கள் செய்ய வேண்டும். அதனால் புருவ வளைவு அகன்று இருக்க வேண்டும். புருவ முடிகளின் வரிசையில் உள்பக்கமாக இருப்பவற்றைத்தான் அகற்ற வேண்டும். அதுதான் முகத்தின் சதுரத் தன்மையைத் குறைத்துக் காட்டும்.

நீளமான முகம்:

இந்த வகையான முக அமைப்பு உள்ளவர்கள் புருவம் மிகச் சிறியதாக இருந்தால்தான் முகம் கொஞ்சமாவது வட்ட வடிவில் தென்படும். அதனால் நேராக, வளையாமல் சிறியதாக புருவம் அமைத்துவிடுவது நல்லது. புருவத்தின் ஓரங்களில் மட்டும் மிகச்சிறு அளவு வளைந்து விடுங்கள்.