மகா விஷ்ணுவின் நாம மகிமை தெரியுமா? பதினாறு நாமாக்களை சொல்லவேண்டிய நேரம் இதுதான்...

மகாவிஷ்ணுவுக்குப் பதினாறு நாமாக்கள் உண்டு.


எந்தெந்தத் தருணங்களில் எந்தெந்த நாமத்தைச் சொல்லி அவரை வணங்க வேண்டும் என்று ஞான நூல்கள் வழிகாட்டியுள்ளன.

மருந்து உட்கொள்ளும்போது - விஷ்ணு

உணவு உட்கொள்ளும்போது - ஜனார்த்தனன்

படுக்கச் செல்லும்போது - பத்மநாபன்

திருமணத்தின்போது - பிரஜாபதி

யுத்தம் செய்யும்போது - சக்ரதாரி

வெளியில் கிளம்பும்போது - திரிவிக்கிரமன்

நண்பர்களைச் சந்திக்கும்போது - ஸ்ரீதரன்

கெட்ட கனவுகண்டால் - கோவிந்தன்

கஷ்டம் வரும்போது - மதுசூதனன்

காடுகளில் செல்லும்போது - நரசிம்மன்

நெருப்பால் கஷ்டம் வரும்போது - ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு

தண்ணீரால் கஷ்டம் வந்தால் - ஸ்ரீவராகன்

மலையின் மேல் ஏறும்போது - ஸ்ரீராமன்

நடக்கும்போது - வாமனன்

இறக்கும் நிலையில் - நாராயணன்

எல்லா சமயங்களிலும் - மாதவன்

ஓம் நமோ நாராயணாய!!!